شرایط عضویت در جیپکس

شراطی دریافت صفحه شغلی رایگان:

1-ثبت نام در سایت و تکمیل و ارسال اطلاعات شغلی

2-داشتن تلفن ثابت 

3-قبول توافق نامه 

داشتن ویترین ( صفحه شغلی) در جیپکس رایگان میباشد.

شرایط دریافت سایت فروشگاهی :

1) به لحاظ قوانین جمهوری اسلامی ایران منعی جهت تجارت الکترونیک نداشته باشد.
2) دارا بودن  تلفن ثابت جهت احراز مکان کسب و کار

3)دارا بودن ویترین ( صفحه شغلی) در  کتاب الکترونیکی مشاغل (جیپکس)

4)قبول توافق نامه .

5)پرداخت هزینه